Meet John Fitton

Iowa APSE Celebrates the Success of John Fitton. John sat down with Iowa APSE Board Member Page Eastin in November 2017.